Roman Lasocki


  


Roman Lasocki
jest jed­nym z naj­wybit­niej­szych współ­czesnych pol­skich skrzyp­ków. Studia ukoń­czył z wyróż­nieniem w PWSM w Łodzi, w klasie prof. Fr. Jamrego. Swoją grę doskonalił następ­nie u takich mistrzów jak: André Ger­tler, Hen­ryk Szeryng, Tade­usz Wroń­ski czy Stanisław Lewan­dow­ski. Brał udział w licz­nych kur­sach mistrzow­skich, m.in. w Budapesz­cie, Weimarze, Genewie, Barcelonie.

Występował na liczących się estradach kon­cer­towych świata, m.in. w paryskiej Salle Gaveau, wiedeń­skiej Bősen­dor­fer Saal, nowojor­skiej Car­negie Hall oraz w naj­więk­szych cen­trach kon­cer­towych Eu­ropy, Azji, USA i Kanady. Uczest­niczył w renomowanych światowych festiwalach muzycz­nych, m.in. „Festival de Paris” czy „War­szaw­ska Jesień”. Występował z naj­wybit­niej­szymi pol­skimi dyrygen­tami, szczegól­nie zaś ceni sobie kon­certy i nagrania dokonane z Fil­har­monią Śląską oraz Narodową Orkie­strą Sym­foniczną Pol­skiego Radia pod dyrek­cją Karola Stryi, Antoniego Wita, Mirosława Jacka Błasz­czyka i Jerzego Swobody.

Swoje dzieła zadedykowało Romanowi Lasoc­kiemu wielu wybit­nych kom­pozytorów pol­skich, wśród nich Rafał Augustyn, Jerzy Bauer, Edward Bogusław­ski, Marian Bor­kow­ski, Sławomir Czar­necki, Andrzej Dut­kiewicz, Jan Win­centy Hawel, Włodzimierz Kotoń­ski, Stanisław Moryto, Bronisław Ka­zimierz Przy­byl­ski, Witold Rudziń­ski, Romuald Twar­dow­ski. Wiele z nich solista wydał potem w PWM i Agen­cji Autor­skiej ZAiKS z własnym opracowaniem wykonaw­czym.

Roman Lasocki na­grał ponad dwadzie­ścia płyt analogowych i kom­pak­towych dla wytwórni pol­skich, nie­miec­kich, an­giel­skich, fran­cuskich i japoń­skich. Szereg z nich uzyskało znaczące nagrody pol­skie i zagraniczne. O płycie lon­dyń­skiej „Olim­pii” nie­zwykle pochleb­nie pisał Witold Lutosław­ski. Album firmy „Naxos” z II Kon­cer­tem skrzypcowym Karola Szymanow­skiego (WOSPR pod dyrek­cją Karola Stryi) uznany został przez lon­dyń­skie wydaw­nic­two „1001 naj­lep­szych albumów CD” za naj­lep­sze wyko­nanie tego kon­certu. Zaś CD z Par­titą Witolda Lutosław­skiego (Fil­har­monia Śląska) Tade­usz Wroń­ski uznał w swojej recen­zji za wzorowe. Nagrywał dla Pol­skiego Radia, dla radiofonii nie­miec­kiej, fran­cuskiej, włoskiej, szwedz­kiej, węgier­skiej, bel­gij­skiej, holen­der­skiej, hisz­pań­skiej, czeskiej, koreań­skiej, a także roz­głośni amerykań­skich i kanadyj­skich. Jego wielolet­nia współ­praca z Telewizją Pol­ską zaowocowała sze­ścioma cyklami programów, m.in. "Fan­tazja na smyczki", "Mistrzowie wiolinistyki", "Historie smycz­kiem pisane", "Roman Lasocki przed­stawia", których zrealizował prze­szło 250 odcin­ków, sam grając oraz komen­tując i prze­prowadzając roz­mowy z naj­wybit­niej­szymi pol­skimi skrzyp­kami, altowiolistami i wiolonczelistami.

Roman Lasocki od 1970 roku zaj­muje się także dydak­tyką. Jest profesorem zwyczaj­nym UMFC w War­szawie oraz profesorem AM w Katowicach. Z jego klasy wywodzi się wiele cenionych skrzyp­ków. Artysta peł­nił szereg odpowiedzial­nych funk­cji uczel­nianych. W latach 1996–2002 i 2005–2008 prof. Lasocki był prorek­torem Akademii Muzycz­nej im. F. Chopina do spraw artystycz­nych. Od 2002 do 2004 roku peł­nił funk­cję visiting profes­sor na Uniwer­sytecie Keimyung w Daegu w Korei Płd., oraz prowadził kursy mistrzow­skie w Seulu. W roku 2008 ponow­nie został wybrany na stanowisko prorek­tora ds. artystycznych na kaden­cję 2008–2012.

Od dziesięcioleci artysta zapraszany jest do prowadzenia kur­sów mistrzow­skich, m.in. w Niem­czech, Fran­cji, Holan­dii, Hisz­panii, na Węgrzech, w Korei Płd., Japonii, USA i Kanadzie.

Wielo­krot­nie był jurorem i prze­wod­niczącym jury w pol­skich i międzynarodowych kon­kur­sach skrzypcowych.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficer­skim Polonia Restituta, Złotym i Srebr­nym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Pol­skiego Radia, nagrodą „Złotego Ekranu”, oraz czterokrot­nie nagrodą Ministra Kul­tury, a także medalem „Gloria Artis”.

[2011]