Regulamin

 § 1
1. XII Międzynarodowy Konkurs Lutniczy imienia Henryka Wieniawskiego, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy Związku Polskich Artystów Lutników i Muzeum Narodowego-Oddział Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, odbędzie się w dniach 8-14 maja 2011 roku, w kategorii skrzypiec.
2. Konkurs dostępny jest dla zawodowych lutników wszystkich narodowości, niezależnie od wieku. Nie mogą jednak uczestniczyć w Konkursie laureaci I nagród z poprzednich Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. Henryka Wieniawskiego i najbliżsi członkowie rodzin Jurorów.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2011 r., na załączonym do niniejszego regulaminu formularzu.
4. Wpisowe wynosi 50 EURO lub równowartość w innej walucie wymienialnej za każdy instrument. W przypadku osobistego dostarczenia instrumentu do siedziby Konkursu, wysokość wpisowego będzie zmniejszona o 50%. W razie wycofania się lub niemożności udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię przekazu wpisowego zatytułowanego:„HENRYK WIENIAWSKI LUTNICZY”, na konto Towarzystwa Muzycznego:
BZ WBK S.A. I/O Poznań
Numer konta: 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297
IBAN PL
SWIFT WBK PP L PP

Zgłoszenia na Konkurs można również nadsyłać drogą elektroniczną na adres: violinmaker@wieniawski.pl

§ 2
Do Konkursu mogą być zgłoszone skrzypce, będące oryginalną pracą i własnością uczestniczącego w Konkursie lutnika, zbudowane nie wcześniej niż w 2008 roku i nie nagrodzone na innych konkursach. Utrzymując tradycje artystycznej sztuki lutniczej, Jury Konkursu poczytuje za swój obowiązek wyłączyć z Konkursu instrumenty:
1. mające znamiona obróbki mechanicznej,
2. o ekscentrycznych kształtach i kolorach,
3. wykończone w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,
4. zbudowane z innych materiałów niż drewno.

§ 3
Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać najwyżej dwa egzemplarze skrzypiec. W przypadku gdyby po ogłoszeniu wyników i otwarciu kopert z nazwiskami lutników Jury stwierdziło, że na Konkurs zgłoszono więcej niż dwoje skrzypiec tego samego autora, wszystkie nadesłane przez niego instrumenty automatycznie ulegają dyskwalifikacji, a ich dotychczasowy udział w Konkursie uważać się będzie za niebyły.

§ 4
Konkurs jest anonimowy i w związku z tym lutnicy, biorący w nim udział, obowiązani są do spełnienia następujących postanowień:
1. Należy wybrać zaufaną osobę, która figurować będzie jako nadawca przesłanego instrumentu.
2. Do główki instrumentu należy doczepić sztywną kartkę z godłem lutnika (w razie nadesłania dwóch instrumentów przez jednego lutnika, godła te przy każdym instrumencie winny być różne). Godło lutnika powinno być napisane alfabetem łacińskim. Każde inne dodatkowe oznakowanie poza wyżej wymienionymi jest niedopuszczalne i powoduje dyskwalifikację instrumentu.
3. Do opakowania zawierającego instrument należy włożyć zaklejoną kopertę „A”, zaopatrzoną tym samym godłem, co na kartce przy główce skrzypiec. Wewnątrz koperty powinny znajdować się następujące dane:
a) imię i nazwisko lutnika, narodowość,
b) dokładny adres zamieszkania, telefon, fax, adres mailowy,
c) miejsce i rok budowy skrzypiec,
d) oryginalna etykietka lutnika,
e) krótki życiorys oraz dwie podpisane czytelnie kolorowe fotografie, wraz ze zgodą na ich opublikowanie,
f) dwie kolorowe fotografie nadesłanego instrumentu o wymiarach nie mniejszych niż 9 x 13 cm: widok z przodu i z tyłu.
g) upoważnienie do dokonania drobnych napraw umożliwiających instrumentowi wzięcie udziału w Konkursie. Ewentualne naprawy będą wykonywane wyłącznie przez lutnika opiekuna instrumentów konkursowych, nie biorącego udziału w Konkursie.
4. Do opakowania należy włożyć również drugą, nie zaklejoną kopertę „B”, opatrzoną tym samym godłem, wewnątrz której zamieścić należy zapasowy naciąg strun tego samego typu, co zamontowane na instrumencie. Typ strun do zamontowania na instrumencie pozostaje do wyboru każdego lutnika.
5. Wszystkim instrumentom są przyporządkowane numery, pod nadzorem osoby upoważnionej przez Organizatorów Konkursu. Lista z numerami i godłami instrumentów jest przechowywana przez osobę upoważnioną.

§ 5
Miejsce ustawienia duszy powinno być zaznaczone na dolnej płycie lekko ołówkiem, dla ułatwienia lutnikowi opiekunowi instrumentów konkursowych postawienia duszy na właściwym miejscu w razie jej przesunięcia się lub przewrócenia.

§ 6
1. Po zgłoszeniu się do Konkursu, wszyscy uczestnicy otrzymają do 1 marca 2011 r. potwierdzenie udziału w Konkursie oraz informację dotyczącą warunków dostarczenia instrumentów.
2. Instrumenty na Konkurs należy przesłać do dnia 7 kwietnia 2011 r.
3. W przypadku bezpośredniego dostarczenia instrumentów przez zaufaną osobę, powinny być one przekazane organizatorom do dnia 27 kwietnia 2011 r., do godz. 15.00.

4. Instrumenty powinny być dostarczone w sposób umożliwiający ich odesłanie w tym samym opakowaniu. Wewnątrz opakowania winno znajdować się godło lutnika, a także kartka z adresem zwrotnym osoby lub firmy figurującej jako nadawca przesyłki. Kartka ta będzie wykorzystana jako adres przy zwrocie przesyłki po Konkursie. Zwrot przesyłki nastąpi na koszt uczestnika Konkursu.

§ 7
Uczestnik Konkursu powinien na własny koszt ubezpieczyć instrument na okres przewozu do Poznania i z powrotem. Koszty ubezpieczenia na czas przebywania instrumentów w Poznaniu w wysokości równowartości 5.000 EURO, obciążają organizatorów Konkursu.

§ 8
Instrumenty, nadesłane na Konkurs, nie mogą być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§ 9
1. Do Jury Konkursu zostaną zaproszeni wybitni lutnicy i skrzypkowie-wirtuozi – polscy i zagraniczni.
2. Skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Konkursu.
3. Instrumenty będą oceniane przez Jury przy zachowaniu od początku do końca tajemnicy autorstwa instrumentów.
4. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria ocen ustalone są w odrębnym „Regulaminie Pracy Jury”.
5. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 10
Głównym celem konkursu jest wyłonienie instrumentów o najlepszych cechach dźwiękowych oraz instrumentów wykazujących najwyższe mistrzostwo pracy lutniczej. Przebieg Konkursu będzie następujący:
1. W I etapie jurorzy-lutnicy dokonają ogólnego przeglądu nadesłanych instrumentów eliminując te, które nie odpowiadają warunkom niniejszego regulaminu, nie posiadają cech pracy artystycznej i reprezentują niski poziom warsztatowy.
2. W II etapie członkowie Jury dokonują indywidualnie oceny dopuszczonych instrumentów: lutnicy – oceny lutniczej, muzycy – oceny dźwiękowo-użytkowej. W tej fazie Konkursu Jurorzy dysponują następującymi skalami ocen:

dla grupy jurorów-lutników: od 1-100 pkt.
a) poziom pracy technicznej: 1-25 pkt.
b) montaż, przygotowanie do gry: 1-20 pkt.
c) walory estetyczne lakieru: 1-25 pkt.
d) ogólne walory stylistyczne: 1-30 pkt.

dla grupy jurorów-muzyków: od 1-50 pkt.
a) siła dźwięku (do 1 do 3 pkt. na strunę): 4–12 pkt.
b) barwa dźwięku (j.w.): 4–12 pkt.
c) łatwość odzywania się (j.w.): 4–12 pkt.
d) wyrównanie między strunami (od 1 do 3 pkt między strunami): 3-9 pkt.
e) wygoda gry (wysokość strun, prożka, gładkość szyjki, stopy, brzegu płyty i podstrunnicy, walory indywidualne): 1-5 pkt.

Wynik II etapu otrzymuje się przez podsumowanie punktacji oceny lutniczej i dźwiękowo-użytkowej.
Do III etapu Konkursu wchodzą instrumenty, które otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo-użytkowej od każdego z jurorów. W przypadku nie uzyskania w/wymienionej minimalnej punktacji do III etapu- w celu uzupełnienia brakującej liczby instrumentów finałowych- mogą wejść kolejne instrumenty z najwyższą punktacją, które nie otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo-użytkowej.
Na podstawie najwyższych, łącznych ocen punktowych uzyskanych w II etapie, Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do III etapu Konkursu.
3. W III etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokonuje – w warunkach estradowych – oceny dźwiękowej instrumentów. W tej części Konkursu na poszczególnych instrumentach grają specjalnie zaproszeni skrzypkowie-soliści z towarzyszeniem fortepianu (w sali kameralnej) i z towarzyszeniem orkiestry (w dużej sali koncertowej). Przesłuchania te dostępne są dla publiczności.
4. Kolejność nagrodzonych instrumentów zostanie ustalona po zsumowaniu punktacji lutniczej i dźwiękowo-użytkowej II etapu i średniej oceny dźwiękowej III etapu.

§ 11
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w środkach masowego przekazu.

§ 12
1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
I nagroda: 12.000 Euro
II nagroda: 10.000 Euro
III nagroda: 8.000 Euro
oraz odpowiadające tym nagrodom dyplomy honorowe.
2. Jury ma prawo zmiany liczby i układu nagród – z zastrzeżeniem, że ogólna suma nagród nie może być zwiększona, a poszczególne nagrody nie mogą być niższe od przewidzianych w punkcie 1. § 12.
3. Instrumenty nagrodzone nagrodą pieniężną przechodzą na własność Kolekcji Instrumentów ZPAL oraz Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

§ 13
Jury przyzna ponadto:
1. Medal Związku Polskich Artystów Lutników- za najwyżej ocenione walory lutnicze instrumentu. 2. Medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu- za najwyżej ocenione walory dźwiękowe instrumentu.
3. Nagrodę specjalną „Złoty Groblicz”, ufundowaną przez Muzeum Narodowe w Poznaniu – dla uczestnika Konkursu wyróżniającego się największą indywidualnością artystyczną.
4. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu najpóźniej do 8 maja 2011 r. Nagrody przyjęte przez organizatora Konkursu maja charakter wyróżnień pozaregulaminowych, a jeśli będą to nagrody pieniężne, zostają wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane do dyspozycji Jury.

§ 14
1. Po ustaleniu wyników Konkursu, na podstawie uzyskanych punktów, ujawnione zostają nazwiska lutników i godła instrumentów. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
2. Uroczyste wręczenie nagród regulaminowych, pozaregulaminowych oraz Koncert Galowy na nagrodzonych instrumentach, odbędzie się w dniu 14 maja 2011.

§ 15
1. Od 15 maja 2011 do 12 czerwca 2011 r. w Muzeum Instrumentów Muzycznych czynna będzie wystawa instrumentów nagrodzonych oraz tych, które uczestniczyły w II i III etapie Konkursu.
2. Za udział w wystawie organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od wystawców i nie wypłacają im żadnych honorariów.

§ 16

Sekretariat Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego i Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i upowszechniania zdjęć oraz ujęć telewizyjnych instrumentów nagrodzonych w Konkursie.

§ 17

Spory, jakie mogą wynikać ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie, podlegają rozpoznaniu właściwego sądu w Poznaniu, przy czym za podstawę rozpoznania służy niniejszy regulamin w polskiej wersji językowej.

§ 18

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:
Biuro XII Międzynarodowego Konkursu Lutniczego
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
PL 61- 840 POZNAŃ
tel. / fax + 48 61 852 26 42, 852 89 91
violinmaker@wieniawski.pl