REGULAMIN


&1

1. IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz IX Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego odbędą się w dniach od 12 do 18 listopada 2012 r. w Poznaniu.

2. Organizatorem obu konkursów jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, przy poparciu samorządów Miasta i Województwa.

3. W konkursach mogą brać udział polscy wiolonczeliści i kontrabasiści, którzy w dniu otwarcia konkursów nie przekroczą 30 roku życia.

&2

1. Udział w konkursie należy zgłaszać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu do dnia 1 października 2012 r. na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań

z dopiskiem: Sekretariat Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ:
IX Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego (PDF, 36 KB)
IX Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego (PDF, 36 KB)


2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) życiorys artystyczny (maksymalnie 1 strona A4)
b) profesjonalną fotografię czarno-białą (format legitymacyjny)
c) kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
d) dowód wpłaty 200 zł wpisowego

Konto do wpłaty wpisowego:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Bank Zachodni WBK S.A. I/O. Poznań, Pl. Wolności 16
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

W tytule wpłaty powinny znaleźć się następujące informacje:

- wpisowe na… [nazwa konkursu]
-
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wpłata ma charakter bezzwrotny.

&3

1. O umieszczeniu na liście i kolejności występowania w I etapie uczestnicy obu konkursów zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną do dnia15 października 2012 roku.

  1. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska kandydata wybranego drogą losowania przez dyrektora Konkursu. Taka sama kolejność występowania będzie obowiązywać we wszystkich etapach konkursów.
  2. Przesłuchania konkursowe rozpoczną uczestnicy IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego w dniu 13 listopada 2012 r., o godz. 9.00.
  3. W zależności od ilości zgłoszeń na oba konkursy, uczestnicy IX Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego rozpoczną przesłuchania w dniu 14 lub 15 listopada 2012 r. (patrz także: pkt. 1, par. 3)
  4. Wszystkie przesłuchania Konkursowe będą się odbywać w Auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, przy ul. Św. Marcin w Poznaniu.
  5. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności.


&4

Program IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego obejmuje następujące utwory:

Etap I

1. Jeden kaprys lub etiuda do wyboru:
D. Popper  - Etiudy nr 9, 20, 29 lub A. Piatti -  Kaprysy nr 2, 5, 6, 12;
2. J. S. Bach: Allemande i Courante z dowolnej suity na wiolonczelę solo;
3. Jedna z 32 Sonat L. Boccheriniego (dopuszcza się wykonanie z towarzyszeniem drugiej wiolonczeli) lub jedna z następujących sonat:
J. B. Breval: Sonata G-dur
Fr. Francoeur: Sonata E-dur
P. Locatelli: Sonata D-dur
G. Valentini: Sonata E-dur  

Etap II

1. J. Haydn: Koncert nr 2 D-dur część I z kadencją (opr. M. Gendron);
2. J. Bauer: „Passacaglia” prawie w dawnym stylu na wiolonczelę i fortepian;
3. Jedna z następujących sonat do wyboru:

L. van Beethoven: Sonata A-dur op.69, Sonata C-dur op.102 nr 1, Sonata D-dur op.102 nr 2
Fr. Schubert: Sonata “Arpeggione” a-moll
F. Chopin: Sonata g-moll op.65
J. Brahms: Sonata e-moll op. 38, Sonata D-dur op. 78, Sonata F-dur op. 99
R. Strauss: Sonata F-dur op.6
C. Debussy: Sonata d-moll (1915)
D. Szostakowicz: Sonata d-moll op.40 (1934)
F. Poulenc: Sonata (1948)
S. Prokofiew: Sonata C-dur op. 119
W. Szalonek: Sonata (1958)
B. Britten: Sonata C-dur op.65
A. Schnittke: Sonata nr 1 (1978)

Dopuszczalne jest wykonanie Passacaglii oraz wybranej sonaty z nut.

Etap III

Jeden z następujących koncertów:

J. Haydn: Koncert C-dur Hob.VII b/1
R. Schumann: Koncert a-moll op.129
A. Dworzak: Koncert h-moll op.104
P. Czajkowski: Wariacje na temat rokokowy A-dur op. 33 (możliwe wykonanie wersji oryginalnej w red. R. Wallfish’a wydanej przez Petersa)
É. Lalo: Koncert d-moll     
E. Elgar: Koncert e-moll op.85
A. Honegger: Koncert
D. Milhaud: Koncert
G. Bacewicz: I Koncert  
D. Szostakowicz: Koncert Es-dur op.107
S. Moryto: Koncert


Program IX Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego obejmuje następujące utwory:

I Etap:

1. Jeden kaprys do wyboru spośród następujących:
E. Nanny: 10 Etiud-kaprysów
F. Černy: 30 Etiud-kaprysów
S. B. Poradowski: 3 Kaprysy
M. Gajdoš: 5 Etiud-kaprysów

2. Preludium z suity wiolonczelowej J. S. Bacha lub z Suity w starym stylu H. Fryby.

3. Jedna z następujących sonat do wyboru:
G. F. Haendel: g/a-moll
J. S. Bach: G-dur BWV 1027, D-dur nr 2 BWV 1028
H. Eccles: g-moll
J. M. Sperger: h-moll, D-dur T-39
J. E. Galliard: e-moll

ETAP II

1. Jedna z sonat do wyboru:
P. Hindemith: Sonata 1949
A. Mišek: Sonata A-dur op. 5, Sonata e-moll op. 6
F. Proto: Sonata 1963

lub transkrypcja jednej z sonat L. van Beethovena, J. Brahmsa, C. Francka, E. Griega, Fr. Schuberta.

2. Jeden utwór o charakterze wirtuozowskim.

3. Janusz Stalmierski: „Samotne drzewo”, utwór na kontrabas i fortepian skomponowany na IX Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy (utwór może być wykonywany z nut).

Do pobrania - "Samotne drzewo":
partytura (PDF, 272 KB) >
partia kontrabasu (PDF, 108 KB) >

ETAP III

Jeden z następujących koncertów:

K. D. von Dittersdorf: Koncert E-dur
F. A. Hoffmeister: Koncert nr 3 D-dur
J. B. Vanhal: Koncert E-dur
J. M. Sperger: Koncert nr 2 D-dur
G. Bottesini: Koncert h-moll, Allegro di Concerto „Alla Mendelssohn”
S. Kussewicki: Koncert fis-moll op. 3
S. B. Poradowski: Koncert op. 26
T. Z. Kassern: Koncert op. 12
F. Proto: Carmen Fantasy
N. Rota: Divertimento Concertante

&5

Programy konkursowe powinny być wykonane z pamięci. Wyjątek stanowią sonaty w II etapie obu konkursów oraz „Passacaglia” J. Bauera i „Samotne drzewo” J. Stalmierskiego.

&6

1. Jury składać się będzie z wybitnych muzyków, profesorów polskich uczelni muzycznych. Skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem konkursów.

2. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

&7

1. Jury ocenia grę kandydatów punktując każdą grupę (wiolonczele i kontrabasy) oddzielnie.

&8

1. W IX Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz w IX Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego zostaną przyznane nagrody finansowe o łącznej wysokości 20.000 zł.
2. Jury ma prawo ustalenia układu nagród i ich liczby w zależności od punktacji.
3. Po II etapie zostaną przyznane dyplomy najlepszym uczestnikom, którzy nie zostali zakwalifikowani do finałowego etapu każdego z konkursów.

&9

1. Wszelkie nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu przed jego rozpoczęciem.
2. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.

&10

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu w dniu 18 listopada 2012 roku.
2. Za udział w Koncercie Laureatów nie przewiduje się honorarium.
3. Polskie Radio i Telewizja mają prawo do transmisji wybranych fragmentów konkursowych bez honorarium.

&11

1. Zapewnienie udziału pianisty towarzyszącego uczestnikowi w przesłuchaniach konkursowych leży po stronie uczestnika.
2. Organizator nie zwraca uczestnikom, ani pianistom żadnych kosztów.
3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom nieodpłatnie sale do ćwiczeń na terenie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. Korzystanie z sal odbywać się będzie wg harmonogramu podanego do wiadomości uczestników na miejscu, po rozpoczęciu Konkursów.