Piotr Wilk


Dr hab. Piotr Wilk jest muzykologiem, uczniem prof. dra hab. Zygmunta M. Szweykowskiego i adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należy muzyka instrumentalna XVII i XVIII wieku. W tym zakresie opublikował pionierskie edycje krytyczne sonat skrzypcowych Uccelliniego (Marco Uccellini. Sonate over canzoni da farsi a violino solo e basso continuo opera quinta, Opera Omnia IV, Lucca 2002) i Subissatiego (Aldebrando Subissati. Sonate per violino solo e basso continuo. Giovanni Francesco Anerio Antiphonae binis, ternis & quaternis vocibus cum basso ad organum, "Sub Sole Sarmatiae", z. 10, Kraków 2007) oraz monografie Sonata na skrzypce solo w siedemnastowiecznych Włoszech (Wrocław 2005) i Wenecki koncert instrumentalny w epoce Vivaldiego (Kraków 2014).

W roli autora i redaktora naukowego przez wiele lat współtworzył Encyklopedię Muzyczną PWM.  

[2017]