Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Działalność Wydawnicza / Dzieła Wszystkie Henryka Wieniawskiego [DWHW]

                              KSIĘGARNIA ONLINE

                                   BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW ORKIESTROWYCH PWM

 
                                         


                                        Zobacz broszurę o Dziełach Wszystkich Henryka Wieniawskiego (PDF)

_____________________________________________________________

         O Dziełach Wszystkich Henryka Wieniawskiego

 
                                             ZASADY PRZYGOTOWANIA EDYCJI DWHW (PDF)


Henryk Wieniawski
– znakomity skrzypek, kompozytor, pedagog – z biografii i działalności artystycznej należy tak do polskiej, jak i europejskiej kultury muzycznej. Historyczne okoliczności sprawiły, że jego dziedzictwo twórcze jest rozproszone, trudno dostępne, znane fragmentarycznie i częstokroć w wydaniach nie odpowiadających współczesnym standardom. Dbanie o spuściznę artysty jest nie tylko dobrym prawem, lecz i obowiązkiem przede wszystkim tej kultury, z której twórca się wywodzi. Ten pogląd był pierwszą i zasadniczą przesłanką podjęcia uchwał przez Radę Naukową, radę Artystyczną i Zarząd Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu o potrzebie wydania Dzieł Wszystkich Henryka Wieniawskiego (DWHW). Odpowiedzialność merytoryczną za kształt edycji Zarząd Towarzystwa powierzył Komitetowi Redakcyjnemu, który od marca 2013 r. działa pod nazwą Rada Naukowo-Wydawnicza Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego.

Pierwsze dwa tomy serii DWHW, mianowicie 1re Polonaise Brillante op. 4 oraz 2me Polonaise Brillante op. 21, zostały opublikowane we współpracy z poznańskim wydawnictwem Ars Nova. W 2006 roku podjęto decyzję o zmianie edytora. Kontynuacja wydania Dzieł odbywa się odtąd w kooperacji Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które już od wielu lat zajmowało się niezależnie wydawaniem dorobku kompozytorskiego autora Legendy w rozmaitych opracowaniach i seriach (opublikowano m. in. drukiem wszystkie opusowane dzieła naszego Patrona).

Dzieła stanowią próbę rewaloryzacji spuścizny Henryka Wieniawskiego w dwojakim znaczeniu. Z jednej strony na plan pierwszy wysuwa się twórczość kompozytorską Wieniawskiego. Z drugiej, chodzi o jak najszersze upowszechnienie tej twórczości we współczesnym życiu muzycznym. Dostępność nut jest bowiem warunkiem popularyzacji dorobku każdego kompozytora.

Przystępując do wydawania odczytywanego na nowo dziedzictwa Henryka Wieniawskiego, mając na uwadze jego potrójną rolę – kompozytora, muzyka i pedagoga, podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu obejmowanych zagadnień, tj. wprowadzeniu podziału edycji DWHW na dwie dopełniające się serie:

Seria A  pomieści wszystkie nuty, które wyszły spod ręki kompozytora: utwory, szkice i fragmenty. Obejmie więc całą zachowaną spuściznę kompozytorską Henryka Wieniawskiego. Zamiarem Wydawców i Komitetu Redakcyjnego jest przekazanie źródłowych, autentycznych tekstów kompozycji, odpowiadających współczesnym standardom wydań zbiorowych, służących zarówno badaniom naukowym, jak i praktyce artystycznej. Podstawowy kształt kompozycji (Urtext), w powiązaniu z niezbędnym aparatem krytycznym, ustala muzykolog w oparciu o "Zasady przygotowania tekstu nutowego wydania DWHW", zamieszczone w każdym tomie Dzieł. Wstęp muzykologiczny ma zdać sprawę z wiedzy o danej kompozycji i istniejących wersjach utworu. Komentarz krytyczny zawiera dodatkowo bardziej szczegółowe informacje o odmianach w innych wersjach kompozycji w porównaniu z tekstem podstawowym.

Z kolei Seria B  obejmie m.in. dokumenty osobiste, korespondencję, recenzje, ikonografię z czasów współczesnych Wieniawskiemu. Inaczej niż Seria A, której zawartość odnosi się do twórczości oryginalnej i zamkniętej, Seria B będzie otwarta - do serii tej wejdą również opracowania i monografie poświęcone życiu, twórczości i sztuce wykonawczej Wieniawskiego.

DWHW są tak dla Wydawców, Komitetu Redakcyjnego, jak i dla redaktorów poszczególnych tomów poważnym, trudnym i odpowiedzialnym wyzwaniem. Mamy jednak nadzieję, że inicjatywa udostępniania całej spuścizny Henryka Wieniawskiego spotka się z życzliwym przyjęciem, a jej realizacja – ze wsparciem środowisk muzycznych i muzykologicznych oraz sponsorów, którzy docenią wagę DWHW dla kultury muzycznej. Przede wszystkim jednak Komitet uzna swoją rolę za spełnioną, jeśli Dzieła przyczynią się do szerokiego upowszechniania cennej spuścizny artystycznej Henryka Wieniawskiego.


Wydawcy i Komitet Redakcyjny DWHW 


Poznań - Kraków, październik 2006