Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Henryk Wieniawski / Spis Kompozycji / Scherzo-Tarantelle op. 16

Scherzo-Tarantelle op. 16
Henryka Wieniawskiego



                                                                                                                                              Żar i płomień!
                                                                                                                                              Gdyby takich Wieniawskich było wielu,
                                                                                                                                              to by trzeba na nich zawołać:
                                                                                                                                              ostrożnie, szaleńcy! ziemia zgorzeje!

                                                                                                                                              Józef Sikorski, „Ruch Muzyczny” 1860 nr 25


Scherzo-Tarantella
na skrzypce z fortepianem op. 16 – roziskrzona, błyskotliwa miniatura wirtuozowska – powstało w 1855 roku, kiedy rozpoczynał się szczytowy okres sławy i kariery wiolinistycznej Wieniawskiego, gdy po dwóch latach spędzonych z bratem na tournee koncertowym w Europie wrócił na pewien czas do rodzinnego Lublina, by następnie wyruszyć w kolejne podróże koncertowe już samodzielnie. Scherzo zadedykowane zostało Lambertowi Massartowi – profesorowi Konserwatorium Paryskiego, nauczycielowi Wieniawskiego. Utwór należy do kategorii miniatur wirtuozowskich, nosi jednak charakter mniej salonowy niż inne miniatury Wieniawskiego, jak choćby Capriccio-Valse op. 7, czy Romance sans paroles et Rondo élégant op. 9. Wydany został w wersji na skrzypce solo z towarzyszeniem fortepianu, kompozytor jednak planował także wersję utworu na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry, o czym świadczy zachowany autograf partytury, a co dowodzi, iż przeznaczał tę kompozycję do wykonywania raczej w salach koncertowych niż w salonach. Utwór napisany jest z rozmachem, daje soliście sposobność zaprezentowania biegłości technicznej, zarazem jednak nie brak mu charakterystycznej dla Wieniawskiego lirycznej, słodkiej kantyleny.

Tytuł utworu łączy dwie różne nazwy gatunkowe. Rodzi się pytanie, czy wybór Tarantelli jako jednego z członów tytułu, który niewątpliwie wskazuje na charakter wyrazowy utworu i rodzi skojarzenia z ludowym tańcem włoskim, powstał z inspiracji bezpośrednio utworem Chopina czy może, pośrednio, transkrypcją Tarantelli Chopina dokonaną przez Karola Lipińskiego? Józef Reiss zdaje się nie mieć w tym względzie wątpliwości: Na koncepcję jego wpłynęła Tarantella Chopina, to chyba jasne, zwłaszcza że w transkrypcji Karola Lipińskiego należała Celebre tarantelle de F. Chopin do najefektowniejszych kompozycji estradowych wśród skrzypków.1

Mimo tak kategorycznego sądu Reissa pozostajemy jednak w kręgu domniemań i hipotez, żadne z zachowanych źródeł nie potwierdza, by Wieniawski zainspirował się wspomnianą transkrypcją. Pewne zewnętrzne podobieństwa między obu kompozycjami także nie mogą dowodzić związków między utworami, gdyż są to cechy właściwe gatunkowi taranteli per se. Pewną poszlaką sugerującą wpływ transkrypcji Lipińskiego na Scherzo-Tarantellę może być wstęp do utworu, który, co zostanie szczegółowo ukazane dalej, oparty jest na identycznych interwałach, planie rytmicznym i artykulacyjnym, zaś jedyną różnicę stanowi odwrócenie kierunku ruchu interwałów. Podobieństwo rytmiczne z pewnością wynika oczywiście z charakterystycznej rytmiki taranteli, jednak już wspólnota interwałów może świadczyć o pewnej inspiracji początkiem Tarantelli Chopina-Lipińskiego.

Kompozycja Wieniawskiego zachowuje wszystkie typowe, konstytutywne cechy taranteli, jako tańca utrzymanego w zawrotnie szybkim tempie (u Wieniawskiego Presto), z charakterystycznym jednostajnym ruchem drobnych wartości rytmicznych (ósemki), w metrum . W połączeniu z charakterem i wyrazem określonym przez pierwszy człon tytułu, Scherzo, powstał utwór oryginalny, łączący dwa gatunki: ludową włoską tarantelę i scherzo, jednak nie to chopinowskie czy beethovenowskie, demoniczno-dramatyczne, lecz scherzo lekkie, żartobliwe, pełne blasku i rozmachu.


Forma

Scherzo-Tarantella ma formę ronda, zbudowanego z powtarzających się regularnych fraz i zdań z wykorzystaniem techniki wariacyjnej.

Przykład 1 Schemat formy



Józef Reiss2 utrzymuje, iż utwór ma tradycyjną formę da capo. Autor w swojej krótkiej analizie uznaje, ustępy Maggiore i Cantabile uznaje za całość formalną, powodowany prawdopodobnie podobnym charakterem wyrazowym obu ustępów i takim samym trybem użytych w nich tonacji. Pomija jednak bardzo istotny dla kształtu formalnego całości powrót melodii refrenu między ustępami Maggiore i Cantabile, a także ich oczywisty kontrast tonalny – Maggiore utrzymane jest w G-dur, podczas gdy Cantabile w D-dur.

Utwór rozpoczyna się krótkim wstępem fortepianu wprowadzającym żywiołowy rytm Tarantelli, przywołujący żywo na pamięć (jak wspomniano wyżej) początek Tarantelli Chopina-Lipińskiego.

Przykład 2 Chopin Tarantella op. 43

Przykład 3 F. Chopin–K. Lipiński Tarantella op. 43


Przykład 4 H. Wieniawski Scherzo-Tarantella op. 16



Mamy tu do czynienia z identycznym ukształtowaniem rytmicznym, interwaliką, jak również taką samą artykulacją i smyczkowaniem u Wieniawskiego i Lipińskiego. Wieniawski zmienia jedynie kierunek skoków oktawowych, rozpoczynając od oktawy w dół - odwrotnie niż to jest u Chopina-Lipińskiego. Tożsame smyczkowanie w obu utworach wydaje się być naturalne, układ skoków interwałowych sugeruje bowiem sam z siebie takie rozplanowanie łuków i kierunków smyczka. Czym innym jest jednak wspólnota interwałów – może ona bowiem wskazywać na nawiązanie Wieniawskiego do utworu Chopina w jego skrzypcowej wersji Lipińskiego. 

Żywiołowy, pełen ognia, motoryczny refren łączy w sobie idiom obu ukrytych w tytule utworu gatunków. Stały ruch drobnych wartości rytmicznych, w tym przypadku ósemek, i zawrotne tempo wywodzą się z włoskiego tańca, zaś ostra artykulacja i pojawiające się w dalszej części refrenu łączenia grup ósemkowych i pojedynczych akordów nadają całości lekkość i żartobliwy charakter scherza. Siłą formotwórczą jest tu wariacyjne przekształcanie fraz i zdań. Temat jest zbudowany na pochodach po trójdźwiękach, w które wpleciony zostaje przewodni motyw melodyczny, zaznaczony przez wyraziste akcenty.

Przykład 5 H. Wieniawski, Scherzo-Tarantella op. 16, wstęp (t. 1-4) i temat główny (t. 5-9) z oznaczonymi dźwiękami melodycznymi.



Po zmianie tonacji na równoimienną durową (G-dur) pojawia się pierwszy kuplet ronda, Maggiore, w którym kompozytor początkowo daje soliście chwilę wytchnienia, wprowadzając płynną, liryczną kantylenę Tranquillo, po której pojawiają się figuracyjne pochody ósemkowe łączone z flażoletami (bardzo chętnie stosowany przez Wieniawskiego środek techniczny); na ich tle fortepian prowadzi melodię wprowadzoną wcześniej przez solistę, stając się na krótki czas instrumentem melodycznym. W przebieg ustępu Maggiore wpleciona jest jedenastotaktowa Cadenza solisty oparta na pochodach ósemkowych, z których osiem taktów z woli kompozytora należy wykonywać na jednym smyczku. Maggiore płynnie przechodzi w powracający refren, tu jednak dalece zmieniony zarówno melodycznie jak i harmonicznie. Refren ten pełni jedynie funkcję łącznika między dwoma kantylenowymi ustępami w tonacjach durowych (następujące po nim Cantabile utrzymane jest w  tonacji dominanty, D-dur), przypomina o żywiołowości i energii taranteli. Cantabile – drugi kuplet ronda – jest w całości ustępem śpiewnym, to przepojona szerokim oddechem kantylena, znamienna dla stylu kompozytorskiego Wieniawskiego. Po lirycznym Cantabile wybucha ponownie żywiołowy refren, tu skrócony, który płynnie przechodzi w zamykającą utwór kodę.

Partia fortepianu pełni w utworze rolę towarzyszącą, z wyjątkiem wspomnianego fragmentu w ustępie Maggiore, kiedy przejmuje prowadzenie melodii. Utrzymana jest niemal wyłącznie w fakturze akordowej. W refrenie są to najczęściej pojedyncze krótkie akordy rozdzielane pauzami, takie quasi-perkusyjne uderzenia, które pełnią funkcję pionów harmonicznych i stabilizują rytmicznie partię solisty. Faktura fortepianowa ulega zmianom w obu ustępach durowych. W Maggiore, początkowo, kiedy skrzypce prowadzą melodię, fortepian tworzy bazę harmoniczną; Wieniawski stosuje tu burdonowy, powtarzany dźwięk d (na przestrzeni czterech taktów ze względu na zmiany harmoniczne przechodzi on na dźwięk e). Faktura pozostaje nadal akordowa, jednak już bez przerywania przebiegu pauzami. Dalej zaś, od momentu, kiedy skrzypce intonują motywy figuracyjne z flażoletami, fortepian, nadal zachowując fakturę akordowa, przejmuje linię melodyczną, która zostaje przez Wieniawskiego misternie wpleciona w przebieg akordów. 

Wyraźna zmiana faktury następuje w ustępie Cantabile, kiedy partia fortepianu przechodzi w figuracje ósemkowe oparte na rozłożonych trójdźwiękach. Pojawiają się także arpeggia towarzyszące pojedynczym motywom melodyczne refrenu, służące jako łącznik między dwom cząstkami, na które rozpada się wewnętrznie cały ustęp Cantabile.

Wieniawski nie gromadzi w tym utworze i nie piętrzy przed wykonawcą wirtuozowskich środków technicznych – operuje raczej kilkoma zasadniczymi, powtarzającymi się chwytami technicznymi. Mogłoby się wydawać, iż czysty, klarowny i przejrzysty obraz nutowy nie kryje w sobie wykonawczych trudności. A jednak jest to wrażenie mylne, jeśli się zważy, że utwór ma być wykonany Presto, a w tym tempie nawet najbardziej z pozoru proste figuracje ósemkowe po rozłożonych akordach, z jakich zbudowany jest temat refrenu, stają się już dla solisty wyzwaniem. Dla oddania charakteru wyrazowego utworu kompozytor wprowadza wiele fragmentów granych staccato, a w kodzie figury zakotwiczone i grę wielodźwiękami. 

Powyższa analiza dotyczy utworu w jego postaci na skrzypce z fortepianem – takiej, jaką znamy z pierwodruku niemieckiego Kistnera. Istnieje jednak, jak już wspomniano na początku, autograf wersji na skrzypce z towarzyszeniem orkiestry. Warto oddzielnie omówić pokrótce ten zachowany autograf partytury pod kątem sposobów operowania orkiestrą. Wieniawski wykorzystał skład orkiestry typowy dla utworów o charakterze koncertowym. Soliście towarzyszą flety, oboje, klarnety, fagoty, rogi, trąbki, kotły i kwintet smyczkowy. Dłuższy wstęp orkiestrowy skonstruowany jest na zasadzie dialogu między grupą instrumentów dętych drewnianych i smyczkami. W miejscach gdzie solista prowadzi swoją błyskotliwą, popisową partię, orkiestra zostaje zredukowana do minimalnego składu kameralnego. I tak, o ile W Maggiore, w którym w wersji na skrzypce z fortepianem melodię główną przejmuje fortepian - w partyturze kantylena ta powierzona zostaje pierwszemu klarnetowi, następnie zaś przejmują ją flety. W pierwszej cząstce Cantabile sekcja instrumentów dętych zostaje pominięta, zaś tutti orkiestry pojawia się dopiero w zakończeniu utworu. Wieniawski operuje głównie zmniejszonymi składami orkiestry, co jest uzasadnione charakterem utworu, w którym winien dominować nie zagłuszony przez orkiestrę instrument solowy. Partie instrumentów orkiestry zostały przez kompozytora bardzo obficie opatrzone oznaczeniami wyrazowymi i wykonawczymi, dzięki czemu poznajemy bez trudu brzmieniową koncepcję utworu w wersji z orkiestrą.

Istnieje kilka transkrypcji Scherza-Tarantelli op. 16, w tym opracowanie na fortepian i wiolonczelę sporządzone przez ukraińskiego wiolonczelistę Yuriya Leonovicha3, oraz transkrypcja na skrzypce solo i zespół kameralny (czworo skrzypiec i wiolonczela) Arnolda Rezlera4. Scherzo-Tarantella op. l6 często służyło także jako materiał do ćwiczeń młodym kompozytorom – powstało kilka transkrypcji utworu na akordeon (wersja na akordeon nagrana przez Jacka Grekowa na płycie Southern impressions) a także wersja na fortepian solo. 

Kserokopia autografu partytury na skrzypce z orkiestrą przechowywana jest w zbiorach Biblioteki-Archiwum TMiHW, brak informacji o miejscu przechowywania oryginału. Kserokopia jest niekompletna – brak drugiej strony autografu (wg wersji na skrzypce z fortepianem są to takty 33-72. Autograf zawiera 9 ponumerowanych stron o nieokreślonym bliżej formacie leżącym - na każdą stronę autografu przypadają 4 strony kserokopii, każda obejmuje pełny skład orkiestry: 14 pięciolinii rysowanych rastralem – zapisanych 13, górna pusta – z wyjątkiem strony pierwszej, tu w lewym górnym rogu sygnatura M314 dodana obcą ręką prawdopodobnie później, na środku strony nad pierwszą pięciolinią tytuł Scherzo-Tarantella, nieco bardziej z prawej Hri. Wieniawski op. 16. Na pierwszej pięciolinii nad pierwszym taktem określenie tempa Presto, powtórzone także pod pierwszym taktem ostatniej pięciolinii. Numeracja stron w prawym górnym rogu naniesiona prawdopodobnie przez samego kompozytora. Znaki przykluczowe umieszczone są jedynie na pierwszej stronie. Na ostatniej, za kreskami taktowymi znajduje się ozdobny podpis kompozytora: Hri. Wieniawski

Pierwodruk wersji na skrzypce z fortepianem, wydany w Lipsku, w firmie F. Kistner w 1856 r.5, numer wyd. 2180. Karta tytułowa (zbiorcza dla wersji skrzypcowo-fortepianowej i głosu skrzypcowego: Scherzo-tarantelle / POUR / Violon / Alec accompagnement de Piano / composée et dédiée / A MR. LAMBERT MASSART / Professeur de Violon au Conserzatoire Impérial de Paris, / Chevalier de l’odre de Léopold etc. etc. / par / HENRI WIENIAWSKI / Op. 16 Pr. 25 Ngr. / Propriété de l’Editeur / Enregistré aux Archives de l’Union. / LEIPZIG, FR. KISTNER. / 2180. Stron 12.


Magdalena Chylińska

__________________________________________________________________________________________________

1. Józef W. Reiss, Wieniawski., Kraków, PWM 1950, s. 122
2. Józef W. Reiss, op.cit. s. 123
3. Yuriy Leonovich - urodzony się w Kijowie na Ukrainie, 25 marca 1984 roku. W 1994 r., w wieku 9 lat przeniósł się wraz z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa lata później rozpoczął naukę muzyki. Komponować zaczął już w wieku 12 lat, a obecnie posiada w swym dorobku ponad 60 utworów. Leonovich studiował pod kierunkiem Stephena Gebera: emerytowanego głównego wiolonczelisty z Cleveland Orchestra, kompozycji uczył się u Hartwaya Jamesa.
4. Arnold Rezler (ur. 23 maja 1909 roku w Moszczenicy, zm. 8 lutego 2000 koło Fryburga w niemieckim Schwarzwaldzie) – polski wiolonczelista, dyrygent, kompozytor. W latach 1931-37 był wiolonczelistą w orkiestrze Opery i Filharmonii Poznańskiej. W latach 1937-39 koncertmistrz orkiestry symfonicznej i nauczyciel w Konserwatorium w Wilnie. W latach 1945-56 zorganizował i prowadził Poznańską Orkiestrę Symfoniczną i Orkiestrę Polskiego Radia w Bydgoszczy. Od 1958 r. działał w Warszawie. Dla orkiestry wojska polskiego (dziś Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. St. Moniuszki) zinstrumentował wiele partytur. Dokonał wielu nagrań płytowych i radiowych. Unikatowa jest płyta z utworami H. Wieniawskiego zrealizowana wspólnie z Bronisławem Gimplem i orkiestrą Filharmonii Narodowej.
5. A. Jazdon, Henryk Wieniawski. Katalog tematyczny dzieł. Thematic catalogue of works. Poznań 2009, s. 74.