Regulamin
Warsztatów z Laureatem
2015
1.
Warsztaty z Laureatem organizowane są przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu i odbędą się w dniach 4-8 lipca 2015 r. Poprowadzi je zwyciężczyni VIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego – Japonka Keiko Urushihara.

2. Warsztaty przeznaczone są dla skrzypków dowolnej narodowości, którzy w dniu ich rozpoczęcia nie ukończyli 24. roku życia.

3. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na Warsztaty jest wypełnienie i dostarczenie Organizatorowi do dnia 03.06.2015 r. formularza zgłoszenia i krótkiego biogramu artystycznego (ze zdjęciem) na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań
e-mail: biuro@wieniawski.pl

4. O przyjęciu na Warsztaty decyduje Organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą i w oparciu o dostarczone dokumenty. Ilość miejsc jest ograniczona (ok. 10-12 osób).

5. Uczestnicy Warsztatów zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą mailową do dnia 15.06.2015 r.

6. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Warsztatach obowiązani są w terminie do 30.06.2015 r. wpłacić wpisowe w wysokości 300 zł, na konto:

BZ WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

(tytułem wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika Warsztatów)

7. Koszty związane z podróżą, noclegiem lub wyżywieniem ponosi uczestnik.

8. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez Organizatora po rejestracji zgłoszeń na Warsztaty. Harmonogram ten zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.wieniawski.pl oraz przesłany uczestnikom Warsztatów pocztą elektroniczną.

Każdy uczestnik odbędzie z p. Keiko Urushiharą trzy indywidualne lekcje trwające po 45 minut.

9. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą Warsztaty.

10. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody wykładowcy Warsztatów oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w Warsztatach.

11. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

12. Uczestnicy Warsztatów nie otrzymają wynagrodzenia za wykonanie w trakcie trwania Warsztatów wybranych przez siebie utworów.

13. Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

14. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 11 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b) utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c) zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d) wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e) umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora;

f) publiczne odtworzenie;

g) wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

Do ww. działań Organizator ma prawo w celach promowania wydarzenia i działalności Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Uczniowie niepełnoletni powinni mieć zapewnioną opiekę na czas trwania i dojazd na Warsztaty.

16. W Warsztatach mogą wziąć udział obserwatorzy, czyli osoby nie biorące czynnego udziału w zajęciach. Obserwatorzy powinni zgłaszać chęć udziału w Warsztatach pocztą elektroniczną na adres: biuro@wieniawski.pl Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

17. Dostarczenie podpisanego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

18. Podczas Warsztatów Organizator zapewnia pomoc tłumacza z języka japońskiego.

19. Wszystkie zajęcia podczas Warsztatów będą się odbywać w siedzibie Organizatora, tj. w Towarzystwie Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, przy ul. Świętosławskiej 7. Na zakończenie Warsztatów Organizator przewiduje popis uczestników w siedzibie Towarzystwa z wstępem wolnym dla publiczności, znajomych i rodzin.


[23.03.2015]