REGULAMIN


15. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, organizowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, jest dostępny  dla skrzypków wszystkich narodowości, urodzonych w latach 1986-2000. 


DATY

Czas trwania Konkursu: 8-23 października 2016
Termin składania aplikacji: 31 grudnia 2015 
Termin preselekcji: luty-maj 2016
Potwierdzenie przyjęcia do konkursu: 30 czerwca 2016
Wpłata wpisowego: do 15 lipca 2016
Rejestracja w Biurze Konkursu: 8 października 2016 do godz. 14:00.
Ceremonia rozdania nagród i Koncert Laureatów: 23 października 2016

WARUNKI UCZESTNICTWA

Kandydaci będą kwalifikowani do konkursu na podstawie preselekcji z udziałem Przewodniczącego Jury Maxima Vengerova.

Przed przystąpieniem do preselekcji kandydat zobowiązany jest przesłać na adres  mailowy violin@wieniawski.pl następujące dokumenty w formatach WORD lub PDF:

1. wypełniony formularz zgłoszenia,

   termin: 31.12.2015    


2. życiorys artystyczny (maksymalnie do 1800 znaków),
3. dwie aktualne fotografie: fotografię portretową przedstawiającą kandydata en face i fotografię całej sylwetki (format 10x15cm, 300dpi)
4. skan dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia kandydata (paszport lub dowód osobisty).

Wszyscy kandydaci otrzymają elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które jest równoznaczne z rejestracją kandydata na preselekcje w miejscu wskazanym na formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia oznacza zgodę Kandydata na udział w konkursie i akceptację wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.

Kolejność występowania:

Uczestnicy przyjęci do konkursu przed rozpoczęciem przesłuchań będą losować numery, które określą kolejność ich występowania w poszczególnych etapach. Losowanie odbędzie się w dniu 8 października 2016 r.

Ilość uczestników w poszczególnych etapach konkursu:

Do drugiego etapu konkursu Jury zakwalifikuje 24 uczestników, którzy otrzymają najlepsze oceny za I etap przesłuchań.
Do trzeciego etapu konkursu Jury zakwalifikuje 12 uczestników, którzy otrzymają najlepszą ocenę łączną po dwóch etapach.
Do finału konkursu Jury zakwalifikuje 6 uczestników, którzy otrzymają najlepszą ocenę łączną po trzech etapach.

PRESELEKCJE

Preselekcje mają na celu wyłonić maksymalnie 50 kandydatów, którzy wezmą udział w I etapie konkursu.

Program na Preselekcje:
1. F. Mendelssohn - Bartholdy: pierwsza część Koncertu skrzypcowego e- moll op. 64 (z towarzyszeniem fortepianu)
2. J. Brahms: Sonata nr 2 A-dur op. 100, cz. I lub C. Franck: Sonata A-dur, cz. III
3. H. Wieniawski: Kaprys nr 3 lub 4, op. 18
4. N. Paganini: jeden z Kaprysów op. 1

W przypadkach szczególnych, gdy kandydat z ważnych powodów nie będzie mógł stawić się osobiście na preselekcję, dopuszcza się – za zgodą Dyrektora konkursu – nadesłanie na własny koszt płyty DVD z nagraniem programu preselekcyjnego. Płyta powinna być nadesłana w terminie do 31 grudnia 2015 na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań


Dyrektor 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego:
Andrzej Wituski   a.wituski@wieniawski.pl

Nagranie w jakości HD i bez montażu musi przedstawiać kandydata sfilmowanego en face z odległości nie większej niż 5 m. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia nagrań nie spełniających tego warunku. Nadesłane płyty nie podlegają zwrotowi.


WPISOWE


Kandydat przyjęty do konkursu zobowiązany jest do dnia 15 lipca 2016 r. wpłacić wpisowe w wysokości 100 Euro z dopiskiem „HENRYK WIENIAWSKI KONKURS”, na konto:

BZ WBK S.A. I/O Poznań
Nr konta: 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297
IBAN PL
SWIFT WBK PP L PP

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.

PROGRAM

Konkurs będzie przebiegał w czterech etapach otwartych dla publiczności.
Program konkursu obejmuje wykonanie z pamięci (poza sonatami w I i II etapie) następujących utworów:

I etap

1. L. van Beethoven: jedna część (wg wyboru Jury1) z przygotowanej sonaty na skrzypce i fortepian
2. H. Wieniawski – jeden z Kaprysów z op. 10 
3. H. Wieniawski – jeden utwór do wyboru spośród:
Polonez D-dur op. 4
Wariacje na temat własny op. 15
Scherzo-Tarantella g-moll op. 16
Fantazja na tematy z opery Faust Ch. Gounoda op. 20
Polonez A-dur op. 21

4. Utwór dowolny spośród:
H. W. Ernst –  Grand Caprice na temat pieśni F. Schuberta Der Erlkönig op. 26
H. W. Ernst – Wariacje na temat pieśni Ostatnia róża lata
N. Milstein – Paganiniana
K. Penderecki – La follia*
E. Ysaÿe – III Sonata d-moll op. 27 Ballada, VI Sonata E-dur op. 27

5. K. Szymanowski – jeden utwór do wyboru spośród:
Romans D-dur op. 23
Mity op. 30:
1. Źródło Aretuzy
2. Narcyz
3. Driady i Pan

1 O wyborze części uczestnik zostanie poinformowany w dniu poprzedzającym występ.
* Dodano 05.05.2015 r.

II etap 

1. F. Kreisler – utwór dowolny na skrzypce i fortepian (do 4 minut)

2. Utwór dowolny spośród:
P. Czajkowski – Medytacja
G. Fauré – Apres un reve
J. Joachim – Romans B-dur op. 2
J. Massenet – Medytacja na tematy z opery Thaïs
S. Rachmaninow – Wokaliza op. 34 nr 14
H. Wieniawski – Legenda op. 17

3. Sonata na skrzypce i fortepian do wyboru spośród:
B. Bartók (1-2)
J. Brahms (1-3)
E. Elgar
G. Fauré (1-2)
C. Franck
E. Grieg (1-3)
M. Ravel
F. Schubert – Sonata A-dur D. 574
R. Schumann (1-3)

III etap 

1. W. A. Mozart – pierwsza część jednego z koncertów skrzypcowych, do wyboru spośród:
G-dur, KV 216
D-dur, KV 218
A-dur, KV 219
Uczestnik może sam wybrać dowolną z dostępnych kadencji. Dopuszcza się również wykonanie kadencji własnego autorstwa.

2. W. A. Mozart – pierwsza część Sinfonii Concertante Es-dur KV 364

3. J. S. Bach – jedna część z sonat i partit2 na skrzypce solo (czas trwania do 4 minut)

2 W przypadku Partity h-moll wybraną część należy wykonać wraz z przynależnym jej double.

IV etap

1. H. Wieniawski - jeden z koncertów na skrzypce i orkiestrę:
I Koncert skrzypcowy fis-moll op. 14
II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22

2. Jeden z koncertów na skrzypce i orkiestrę, do wyboru spośród:
L. van Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op. 61
J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77
M. Bruch – II Koncert skrzypcowy d-moll op. 44
A. Dvořák – Koncert skrzypcowy a-moll op. 53
M. Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
K. Lipiński – II Koncert skrzypcowy Wojskowy D-dur op. 21
S. Prokofiew – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 19
N. Paganini – I Koncert skrzypcowy D-dur op. 6
J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47, pierwsza wersja
D. Szostakowicz: I Koncert skrzypcowy a-moll op. 77
K. Szymanowski: I Koncert skrzypcowy op. 35

NAGRODY

W Konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe, których łączna pula wynosi 100 000 euro brutto. O podziale nagród decyduje Jury.

Organizator gwarantuje, iż ogólna kwota nagród nie ulegnie zmianie, a zwycięzca konkursu i zdobywca I nagrody otrzyma nie mniej, niż 30 000 euro brutto.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Podatek odprowadza organizator konkursu.

Zdobywcom nagród regulaminowych przysługuje tytuł Laureata 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do sekretariatu konkursu przed jego rozpoczęciem. Nagrody, przyjęte przez sekretariat, będą miały charakter wyróżnień pozaregulaminowych, a jeżeli będą to nagrody pieniężne, zostaną wypłacone w tej walucie, w jakiej zostaną zdeponowane.

Organizator przewiduje również przyznanie Nagrody Krytyków oraz Nagrody Jury Młodzieżowego.

JURY

Przewodniczącym Jury będzie Maxim Vengerov.
Skład członków międzynarodowego Jury zostanie podany przed otwarciem konkursu.
Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne. Szczegółowe zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury.

PIANIŚCI, ORKIESTRY

Organizator Konkursu zapewnia udział pianisty podczas przesłuchań preselekcyjnych.

Podczas trwania konkursu organizator zapewnia uczestnikom przed każdym z etapów, jedną, bezpłatną próbę z pianistą konkursowym.

Kandydat może przyjechać na preselekcje oraz na konkurs z własnym pianistą.

W III etapie konkursu uczestnicy wystąpią z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej PR Amadeus, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia takiej samej ilości prób z Orkiestrą AMADEUS.

W IV etapie i podczas Koncertu Laureatów finaliści wystąpią z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego.

Każdy uczestnik przesłuchań finałowych wykona dwa wybrane koncerty w jednym dniu przesłuchań.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość odbycia takiej samej ilości prób z Orkiestrą FP.

KONCERT LAUREATÓW

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone Laureatom w czasie uroczystego koncertu zorganizowanego na zakończenie konkursu. Laureaci mają obowiązek osobistego odbioru nagrody.

Na koncercie tym Laureat I nagrody wykona z towarzyszeniem orkiestry jeden z koncertów z IV etapu. Laureaci pozostałych nagród będą grać utwory na skrzypce solo, z towarzyszeniem fortepianu lub z towarzyszeniem orkiestry, według programu, ustalonego przez Jury w porozumieniu z laureatami.

Część muzyczna Koncertu Laureatów zostanie powtórzona w dniu 25 października 2016 roku we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Udział w każdym z koncertów jest obowiązkiem Laureata i nie otrzyma on za te występy oddzielnego honorarium.

MIEJSCA

Inauguracja, przesłuchania wszystkich czterech etapów konkursu oraz Koncert Laureatów odbędą się w Auli UAM, Poznań.
Organizator zapewnia uczestnikom konkursu nieodpłatnie sale do prób na terenie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

PRAWA AUTORSKIE

Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
a/ utrwalenia,
b/ zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c/ wprowadzenia do obrotu,
d/ wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e/ publicznego odtwarzania,
f/ wyświetlania,
g/ najmu i dzierżawy,
h/ nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu.

UBEZPIECZENIA I INNE DOKUMENTY

Uczestnicy i ich pianiści mają obowiązek samodzielnego ubezpieczenia siebie i instrumentów na czas trwania Konkursu.

Jeśli Uczestnik posiada instrument zabytkowy (wiek ponad 55 lat) jest zobowiązany zgłosić jego wwiezienie do Polski władzom celnym, po przekroczeniu granicy kraju.

Jeśli Uczestnik gra na wypożyczonym instrumencie o dużej wartości, powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający prawo do jego użytkowania.

ZAKWATEROWANIE, PODRÓŻ

Podczas Preselekcji organizator nie zapewnia kandydatom i ich pianistom zakwaterowania, ani zwrotu żadnych kosztów.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu i ich pianistom bezpłatne zakwaterowanie w hotelu konkursowym (ze śniadaniem), na czas ich udziału w konkursie, odpowiednio w następujących terminach:

7-14     października 2016 – dla uczestników I etapu konkursu
13-17  października 2016 – dla uczestników II etapu konkursu
16-20  października 2016 – dla uczestników III etapu konkursu
19-25  października 2016 – dla uczestników IV etapu konkursu

BIURO KONKURSU

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7, PL 61-840 Poznań
tel. +48 61 852 26 42
www.wieniawski.pl
violin@wieniawski.pl

Dyrektor 15. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego:
Andrzej Wituski
a.wituski@wieniawski.pl

          

[18.01.2015]
[Aktualizacja: 12.03.2015 i 05.05.2015]