REGULAMIN


& 1

1. 9. Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego odbędzie się w Poznaniu w dniach od 14 do 20 listopada 2015 roku.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
3. W Konkursie mogą brać udział polscy skrzypkowie w wieku od 15 do 29 lat.

& 2
1. Udział w Konkursie należy zgłaszać na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu do dnia 1 października 2015 roku na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
Biuro Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych
ul. Świętosławska 7
61- 840 Poznań

lub mailem na adres: biuro@wieniawski.pl


2. Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz płytę zawierającą krótki życiorys artystyczny (w programie WORD, do 1500 znaków) i fotografię portretową (w rozdzielczości 300 dpi i minimalnym formacie 9x12 cm).
3. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

& 3
1. O przyjęciu kandydata do konkursu decyduje Dyrektor konkursu wraz z Przewodniczącym Jury.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o umieszczeniu na liście uczestników Konkursu do dnia 15 października 2015 roku.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie zobowiązani są do wpłaty wpisowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2015 r. w wysokości 300 zł na konto Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu:

BZ WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

Wpłata ma charakter bezzwrotny. Brak wpłaty w określonym terminie będzie oznaczać skreślenie z listy uczestników konkursu.

& 4
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 14 listopada 2015 r. w godz. 12:00- 15:00 w Biurze Konkursowym mieszczącym się w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
2. W tym samym dniu o godz. 15:00 w Auli im. S. Stuligrosza Akademii Muzycznej odbędzie się losowanie kolejności występowania na Konkursie. Obecność uczestników podczas losowania jest OBOWIĄZKOWA.
3. Uczestnicy będą występować w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska kandydata wybranego drogą losowania. Taka sama kolejność występów będzie obowiązywać również w dalszych etapach Konkursu.
4. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Przesłuchania I etapu rozpoczną się w dniu 15 listopada 2015 r. o godz. 10:00.
5. Koncert Laureatów odbędzie się w piątek 20 listopada 2015 r. w Auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

& 5
Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone publicznie w trzech etapach.

& 6

Program Konkursu przedstawia się następująco:

I Etap:

1. J. S. Bach: jedna z następujących pozycji na skrzypce solo:
a) Adagio i Fuga z I Sonaty g-moll, BWV 1001 lub
b) Grave i Fuga z II Sonaty a-moll, BWV 1003 lub
c) Adagio i Fuga z III Sonaty C-dur, BWV 1005 lub
d) Ciaccona z II Partity d-moll, BWV 1004.

2. N. Paganini: jeden kaprys z op. 1 spośród następujących: 1, 2, 4-7, 9-12, 15, 17, 18, 21, 23, 24.
3. H. Wieniawski: jeden Kaprys ze zbioru L'École moderne op. 10 spośród następujących: 2-8
4. Dowolny utwór wirtuozowski na skrzypce solo lub z fortepianem.

Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 15 minut. Spośród form cyklicznych dopuszcza się wykonanie jednej z Sonat na skrzypce solo E.Ysaÿe’a, a także I części Sonaty solowej B. Bartóka (Tempo di Ciaccona).


II Etap:

1. W. A. Mozart - pierwsza część jednego z następujących koncertów (z kadencją):
G-dur (KV 216), D-dur (KV 218) lub A-dur (KV 219).

2. Jedna z następujących sonat:
L. van Beethoven - jedna z dziesięciu sonat
J. Brahms - Sonata G-dur op. 78, A-dur op. 100, d-moll op. 108
C. Debussy - Sonata
G. Fauré - Sonata A-dur op. 13
S. Prokofiew - I, II
M. Ravel - Sonata G-dur
O. Respighi - Sonata h-moll
F. Schubert - Duo A-dur D 574
R. Schumann - Sonata a-moll op. 105, d-moll op. 121
R. Strauss - Sonata Es-dur op. 18
K. Szymanowski - Sonata d-moll op. 9
W. Walton - Sonata na skrzypce i fortepian

3. K. Szymanowski - dowolny poemat z cyklu „Mity” op. 30 lub Romans op. 23


III Etap:

Dowolny Koncert skrzypcowy napisany po 1800 r.


Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią sonaty w II etapie konkursu.

& 7
1. Jury Konkursu składać się będzie z wybitnych polskich muzyków, profesorów Akademii Muzycznych. Skład Jury zostanie opublikowany przed otwarciem Konkursu.
2. Decyzje Jury są nieodwołalne.

& 8
1. Jury ocenia grę kandydatów punktując każdy etap na osobnych arkuszach punktacyjnych. Kwalifikacja do kolejnych etapów i wyniki Konkursu będą opierać się na średniej ocen przyznanych przez jurorów podczas kolejnych etapów.
2. Do II etapu konkursu zostanie dopuszczonych ok. 15 uczestników, którzy uzyskali najwyższą średnią punktów w I etapie.
3. Do III etapu konkursu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 6 skrzypków, którzy uzyskali najwyższą średnią punktację łączną po etapach I i II.

4. Zwycięzcą zostanie skrzypek, który uzyska najwyższą średnią punktację po trzech etapach.

& 9
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody finansowe. Ich wysokość zostanie podana do wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
2. O układzie i wysokości poszczególnych nagród Jury podejmie decyzję na końcowym posiedzeniu Konkursu.

3. Zwycięzca otrzyma możliwość uczestniczenia bez eliminacji w 15. Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego, który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 8-23 października 2016 r. Warunki udziału w ww. konkursie określi szczegółowo Regulamin Konkursu.

& 10
1. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do Biura Konkursu przed jego rozpoczęciem.
2. Jury może wg uznania i na podstawie zgodnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe.

& 11
1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu, zwanego Koncertem Laureatów.
2. Za udział w Koncercie Laureatów nie przewiduje się oddzielnego honorarium.
3. Organizator oraz Polskie Radio i TVP mają prawo do fotografowania, rejestracji i transmisji wybranych fragmentów prezentacji konkursowych bez wypłacania honorarium wykonawcom.

& 12
1. Kandydaci powinni przyjechać na Konkurs z własnymi pianistami.
2. Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom, ani pianistom kosztów hotelu, kosztów podróży, ani wyżywienia.
3. Organizatorzy zapewnią uczestnikom nieodpłatne sale do ćwiczeń na terenie Akademii.


[16.01.2015]