Regulamin


§ 1

1. V Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Związek Polskich Artystów Lutników oraz Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

2.  Konkurs odbędzie się w Akademii Muzycznej w Poznaniu w dniach 22 – 25 października 2014 r.

3. Konkurs dostępny jest dla polskich lutników, członków ZPAL, uczniów i studentów szkół kształcących lutników, a także absolwentów tych szkół.

§ 2

Do Konkursu mogą być zgłoszone:

1. Skrzypce 1/2, 3/4 i 4/4 będące oryginalnymi pracami i własnością uczestniczącego w Konkursie lutnika, zbudowane nie wcześniej niż w 2010 roku i nie nagrodzone na innych konkursach.
Jury wyłączy z Konkursu instrumenty z powyższych kategorii:
a) nie mające cech ręcznej pracy lutniczej,
b) wykończone w sposób rozmyślnie imitujący wygląd instrumentów starych,
c) zbudowane z innych materiałów niż drewno.

2. Skrzypce 4/4 wykonane w dowolnej technice, stylistyce i kolorystyce, z dowolnych materiałów. Skrzypce mogą być zdobione, posiadać inne kształty niż klasyczne.
3. Udział instrumentu w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody twórcy na warunki Konkursu.

§ 3

Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę instrumentów, wymienionych w § 2, ust.1 i 2

§ 4

Konkurs jest anonimowy i w związku z tym lutnik biorący w nim udział zobowiązany jest do spełnienia następujących postanowień:

 1. Instrument nie może posiadać żadnych sygnatur ani oznaczeń.
 2. Należy wybrać osobę zaufaną, która figurować będzie jako nadawca instrumentu.Imię, nazwisko i adres tej osoby powinny być czytelnie wpisane na opakowaniu przesyłki oraz znajdować się wewnątrz paczki.
 3. Do futerału zawierającego instrument należy włożyć zalakowaną kopertę, która powinna zawierać następujące dane:
  a) imię i nazwisko lutnika,
  b) jego dokładny adres zamieszkania,
  c) miejsce i rok budowy instrumentu,
  d) oryginalną kartkę lutniczą,
  e) krótki życiorys,

4. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł (za jeden instrument) na konto Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu:

BZ - WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297 

Wpłata ma charakter bezzwrotny.

5. Do futerału należy włożyć również drugą, nie zalakowaną kopertę, wewnątrz której zamieścić należy zapasowy naciąg strun do każdej kategorii instrumentu oraz pisemną zgodę na wykonanie ewentualnych drobnych napraw.

§ 5

Ewentualne drobne naprawy spowodowane uszkodzeniem w czasie transportu lub trwania Konkursu dokonywane będą przez lutnika-opiekuna instrumentów konkursowych, nie biorącego udziału w konkursie.


§ 6

 1. Instrumenty na Konkurs należy dostarczyć w dniu 20 października 2014 r. w godz. 8.00-16.00 na adres:
  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
  ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, sala 203.
  Telefony organizatorów: 608 – 527 – 976.
 2. Instrumenty powinny być dostarczone w futerałach.


§ 7

Instrumenty dostarczone na Konkurs nie będą mogły być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§ 8

 1. Skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Konkursu.
 2. Instrumenty będą oceniane przez Jury przy zachowaniu od początku do końca tajemnicy autorstwa   instrumentów.
 3. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria oceny zostaną ustalone w odrębnym "Regulaminie pracy Jury".
 4. Decyzje Jury są nieodwołalne.


§ 9

Konkurs będzie dwuetapowy i przebiegać będzie następująco:

 1. W I etapie członkowie Jury dokonają indywidualnie oceny instrumentów: artyści lutnicy - oceny lutniczej oraz oddzielnie artyści muzycy - oceny użytkowo-dźwiękowej.
 2. Na podstawie najwyższych ocen punktowych uzyskanych w I etapie Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do II (finałowego) etapu Konkursu, oddzielnie dla każdej grupy.
 3. W II (finałowym) etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokona w warunkach estradowych oceny dźwiękowej instrumentów. W tej fazie Konkursu na instrumentach grać będą najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych. Przesłuchania będą dostępne dla publiczności.
 4. Jury ustali kolejność nagrodzonych instrumentów, które weszły do finału na podstawie uśrednienia wyników punktowych I i II (finałowego) etapu, oddzielnie dla poszczególnych grup instrumentów.


§ 10

Wyniki Konkursu zostaną udostępnione prasie, radiu i telewizji.

§ 11

1.  W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

I nagroda w grupie skrzypiec 1/2: 2000 zł

I nagroda w grupie skrzypiec 3/4: 2000 zł

I nagroda w grupie skrzypiec 4/4: 4000 zł

I nagroda w grupie skrzypiec 4/4 wykonanych w dowolnej technice: 2000 zł.

Łączna kwota nagród wynosi 10 000 zł.

2. O ostatecznym układzie i wysokości nagród w poszczególnych grupach Jury podejmie decyzję na końcowym posiedzeniu Konkursu.

3. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne (medale) za: zdobnictwo, nowatorskie rozwiązania stylistyczne, walory lutnicze lub walory dźwiękowe instrumentów.

4. W grupie skrzypiec 4/4 wykonanych w dowolnej technice zostanie przyznana nagroda publiczności za najbardziej oryginalny wygląd i dźwięk.

§ 12

Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, powinny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu w terminie do dnia 22 października 2014 r.

§ 13

Po ustaleniu wyników Konkursu na podstawie uzyskanych punktów, zostaną otwarte wszystkie koperty i ujawnione nazwiska lutników.               

§ 14

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i rozpowszechniania zdjęć instrumentów biorących udział w Konkursie.

§ 15

Spory, jakie mogą wyniknąć ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd w Poznaniu.

§ 16

Wszelką korespondencję w sprawach Konkursu należy kierować na adres:
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań

tel. /fax: (0-61) 852 26 42, 852 89 92, wew. 20
E-mail kontaktowy: magda@wieniawski.pl

Informacje o konkursie: www.wieniawski.pl/vokl