REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LUTNICZEGO IM. WŁODZIMIERZA KAMIŃSKIEGO

§ 1
1. IV Ogólnopolski Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego organizowany jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Związek Polskich Artystów Lutników oraz Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Konkurs odbędzie się w Akademii Muzycznej w Poznaniu w dniach 21 – 24 października 2009 r.
3. Konkurs dostępny jest dla polskich lutników, członków ZPAL, uczniów i studentów szkół kształcących lutników, a także absolwentów tych szkół.

§ 2
1. Do Konkursu mogą być zgłoszone skrzypce 4/4, altówki do 400 mm , wiolonczele 4/4, będące oryginalną pracą i własnością uczestniczącego w Konkursie lutnika, zbudowane nie wcześniej niż w 2006 roku i nie nagrodzone na innych konkursach.
2. Jury wyłączy z Konkursu instrumenty:
a) nie mające cech ręcznej pracy lutniczej,
b) wykończone w sposób rozmyślnie imitujący wygląd instrumentów starych,
c) zbudowane z innych materiałów niż drewno.
3. Dopuszcza się w instrumentach zdobnictwo, inne kształty niż klasyczne oraz dowolną kolorystykę.
4. Udział instrumentu w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody twórcy na warunki Konkursu.

§ 3
Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę instrumentów, wymienionych w § 2, ust.1.

§ 4
Konkurs jest anonimowy i w związku z tym lutnik biorący w nim udział zobowiązany jest do spełnienia następujących postanowień:
1. Instrument nie może posiadać żadnych sygnatur ani oznaczeń.
2. Należy wybrać osobę zaufaną, która figurować będzie jako nadawca instrumentu.
Imię, nazwisko i adres tej osoby powinny być czytelnie wpisane na opakowaniu przesyłki oraz znajdować się wewnątrz paczki.
3. Do futerału zawierającego instrument należy włożyć zalakowaną kopertę, która powinna zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko lutnika,
b) jego dokładny adres zamieszkania,
c) miejsce i rok budowy instrumentu,
d) oryginalną kartkę lutniczą,
e) krótki życiorys,
f) dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł (za jeden instrument) na konto Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu:
BZ - WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

Wpłata ma charakter bezzwrotny.
4. Do futerału należy włożyć również drugą, nie zalakowaną kopertę, wewnątrz której zamieścić należy zapasowy naciąg strun do każdej kategorii instrumentu.

§ 5
Ewentualne drobne naprawy spowodowane uszkodzeniem w czasie transportu lub trwania Konkursu dokonywane będą przez lutnika-opiekuna instrumentów konkursowych, nie biorącego udziału w Konkursie.

§ 6
1. Instrumenty na Konkurs należy dostarczyć w dniu 19 października 2009 r. w godz. 8.00- 16.00 na adres:
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
sala 203

Telefony organizatorów: 0665 128 405; 0608 317 926; 0512 266 056.
2. Instrumenty powinny być dostarczone w futerałach.

§ 7
Instrumenty dostarczone na Konkurs nie będą mogły być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§ 8
1. Skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Konkursu.
2. Instrumenty będą oceniane przez Jury przy zachowaniu od początku do końca tajemnicy autorstwa instrumentów.
3. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria oceny zostaną ustalone w odrębnym Regulaminie pracy Jury.
4. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 9
Konkurs będzie dwuetapowy i przebiegać będzie następująco:
1. W I etapie członkowie Jury dokonają indywidualnie oceny instrumentów: artyści lutnicy - oceny lutniczej oraz oddzielnie artyści muzycy- oceny użytkowo-dźwiękowej.
2. Na podstawie najwyższych ocen punktowych uzyskanych w I etapie Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do II (finałowego) etapu Konkursu, oddzielnie dla każdej grupy.
3. W II (finałowym) etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokona w warunkach estradowych oceny dźwiękowej instrumentów. W tej fazie Konkursu na instrumentach grać będą najzdolniejsi uczniowie szkół muzycznych. Przesłuchania będą dostępne dla publiczności.
4. Jury ustali kolejność nagrodzonych instrumentów, które weszły do finału na podstawie uśrednienia wyników punktowych I i II (finałowego) etapu, oddzielnie dla poszczególnych grup instrumentów.

§ 10
Wyniki Konkursu zostaną udostępnione prasie, radiu i telewizji.

§ 11
1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
I nagroda w grupie skrzypiec: 3.000 PLN
I nagroda w grupie altówek: 3.500 PLN
I nagroda w grupie wiolonczel: 5.500 PLN
Łączna kwota nagród wynosi 12.000 PLN.
2. W ostatecznym układzie i wysokości nagród w poszczególnych grupach Jury podejmie decyzję na końcowym posiedzeniu konkursu.
3. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne (medale) za: zdobnictwo, nowatorskie rozwiązania stylistyczne, walory lutnicze lub walory dźwiękowe instrumentów.
4. Związek Polskich Artystów Lutników zastrzega sobie prawo pierwokupu nagrodzonych i wyróżnionych instrumentów do zbiorów Kolekcji Instrumentów Lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 12
Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe, ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu w terminie do dnia 21 października 2009 r.

§ 13
Po ustaleniu wyników Konkursu na podstawie uzyskanych punktów, zostaną otwarte wszystkie koperty i ujawnione nazwiska lutników.

§ 14
Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i rozpowszechniania zdjęć instrumentów biorących udział w Konkursie.

§ 15
Spory, jakie mogą wyniknąć ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd w Poznaniu.

§ 16 Wszelką korespondencję w sprawach Konkursu należy kierować na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

ul. Świętosławska 7
61-840 Poznań
tel. /fax: 061 852 26 42, 852 89 92
www.wieniawski.pl