REGULAMIN KONKURSÓW

&1

1. 10. Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz 10. Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego odbędą się w dniach od 12 do 18 listopada 2017 r. w Poznaniu.

2. Organizatorem obu konkursów jest Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, we współpracy z Akademią Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

3. W konkursach mogą brać udział studenci i absolwenci polskich uczelni muzycznych oraz wyróżniający się uczniowie ostatnich klas szkół muzycznych II stopnia: wiolonczeliści i kontrabasiści, którzy w dniu otwarcia konkursów nie przekroczą 30. roku życia.

&2

Udział w konkursie należy zgłaszać pocztą elektroniczną, na załączonym do niniejszego Regulaminu formularzu (poniżej), do dnia 1 października 2017 r., na adres: biuro@wieniawski.pl

FORMULARZE ZGŁOSZEŃ:


Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) życiorys artystyczny (maksymalnie 1 strona A4)
b) profesjonalną fotografię czarno-białą (format legitymacyjny)
c) kserokopię dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej
d) dowód wpłaty 200 zł wpisowego.

Konto do wpłaty wpisowego:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
Bank Zachodni WBK S.A. I/O. Poznań, Pl. Wolności 16
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297 

W tytule wpłaty powinny znaleźć się następujące informacje: 
- wpisowe na… [nazwa konkursu] 
- imię i nazwisko uczestnika konkursu

Wpłata ma charakter bezzwrotny.

&3

1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu kandydata do konkursu zadecyduje organizator konkursu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury. 

2. Pierwszeństwo udziału w konkursie mają studenci i absolwenci polskich uczelni muzycznych.

&4

1. Uczestnicy 10. Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. Dezyderiusza Danczowskiego, którzy będą występować w pierwszym dniu przesłuchań w bloku porannym, zobowiązani są do zgłoszenia się w dniu 12 listopada 2017, w godz. 13:00-15:00 w biurze konkursowym mieszczącym się w Akademii Muzycznej w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 87. 

2. Pozostali uczestnicy Konkursu Wiolonczelowego oraz wszyscy uczestnicy 10. Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. Adama Bronisława Ciechańskiego proszeni są o telefoniczne potwierdzenie udziału w konkursie w dniu 12 listopada 2017 w godz. 15:00-18:00, pod numerem telefonu: 603-255-272. 

3. Uczestnicy obu konkursów będą występować w kolejności alfabetycznej, począwszy od nazwiska kandydata wybranego drogą losowania przez Przewodniczącego Jury i przedstawiciela biura konkursu przed rozpoczęciem konkursów. Taka sama kolejność występowania będzie obowiązywać we wszystkich etapach konkursów. 

4. Przesłuchania konkursowe rozpoczną uczestnicy 10. Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. D. Danczowskiego w dniu 13 listopada 2017 r., od godz. 9.00.

Uczestnicy 10. Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. A.B. Ciechańskiego rozpoczną przesłuchania w dniu 15 listopada 2017 r.

&5

1. Przesłuchania konkursowe będą przeprowadzane publicznie, w trzech etapach. 

2. Wszystkie przesłuchania Konkursowe będą się odbywać w Auli Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, przy ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu.

3. Wszelkie rejestrowanie występów uczestników przesłuchań konkursowych jest zakazane.

&6

Program 10. Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego im. D. Danczowskiego obejmuje następujące utwory: 

Etap I

1. J.S. Bach: Allemande i Courante spośród jednej z następujących suit: II Suita d-moll BWV 1008, III Suita C-dur BWV 1009, IV Suita Es-dur BWV 1010.

2. A. Piatti: jeden z kaprysów op. 25 od nr 2 do nr 12  lub  D. Popper: ze zbioru czterdziestu etiud op. 73, jedna z następujących: 9, 12, 13, 17, 20, 29, 33, 38, 39.

3. L. Boccherini: jedna z sonat na wiolonczelę i basso continuo (druga wiolonczela). Wykonania z basso c mile widziane.

Program pierwszego etapu powinien być zagrany z pamięci. Fragmenty suit J. S. Bacha powinny być zagrane bez powtórek.

Etap II

1. J. Haydn: pierwsza cześć koncertu D-dur op. 101 na wiolonczelę i orkiestrę wraz z kadencją M. Gendrona (Wydawnictwo Schott).

2. Utwór polski spośród trzech następujących:

 • K. Penderecki – Divertimento
 • E. Knapik – Filo d'Arianna
 • J. Bauer – Passacaglia


3. Jedna z następujących sonat kameralnych:

 • L. van Beethoven – Sonata A-dur op. 69 lub D-dur op. 102 nr 2
 • F. Schubert – Sonata Arpeggione  
 • F. Chopin – Sonata g-moll op. 65
 • J. Brahms – Sonata F-dur op. 99 lub D-dur op. 78
 • R. Strauss – Sonata F-dur op. 6
 • S. Prokofiew – Sonata C-dur op. 119
 • D. Szostakowicz – Sonata d-moll op. 40
 • F. Poulenc – Sonata
 • B. Britten – Sonata C-dur op. 65
 • W. Szalonek – Sonata


W drugim etapie dopuszcza się  wykonanie sonat kameralnych z nut.  

Etap III

Jeden z następujących koncertów:

 • C. Ph. E. Bach – Koncert A-dur Wq 172
 • J. Haydn – Koncert C-dur (1765), Hob. VIIb:1
 • R. Schumann – Koncert a-moll op. 129
 • P. Czajkowski – Wariacje Rokoko op. 33
 • É. Lalo – Koncert d-moll
 • E. Elgar – Koncert e-moll op. 85
 • A. Dvořák – Koncert h-moll op. 104
 • D. Szostakowicz – Koncert Es-dur op. 107
 • G. Bacewicz – Koncert nr 1
 • S. Moryto – Koncert na wiolonczelę
 • S. Prokofiew – Symfonia koncertująca op. 125  
 • L. Boccherini – Koncert B-dur, wersja oryginalna G 482  


Program 10. Ogólnopolskiego Konkursu Kontrabasowego im. A.B. Ciechańskiego obejmuje następujące utwory: 

Etap I 

1.  H. Fryba: Suita w dawnym stylu – Preludium i Gavotte lub Preludium i Gigue lub J. S. Bach: I lub II Suita na wiolonczelę solo – Preludium i Menuety lub Gigue (w opracowaniu dowolnym). Preludium i wybrane części muszą pochodzić z tej samej suity.

2.  S.B. Poradowski: Kaprys nr 1 lub nr 3 (ze zbioru Kaprysy op. 67) lub E. Nanny: jeden z 10 etiud – kaprysów.

3. J.S. Bach: Sonata gambowa G-dur BWV 1027, cz. I i II lub J. S. Bach: Sonata gambowa D-dur BWV 1028, cz. I i II lub H. Eccles: Sonata g-moll / a-moll (cała) lub G. F. Haendel: Sonata g-moll/a-moll (cała, w dowolnym opracowaniu) lub J. M. Sperger: Sonata D-dur, T 40, cz. I i II.

Etap II

1. Jedna z sonat do wyboru: 

 • Misek – Sonata e-moll op. 6
 • Fr. Hertl – Sonata na kontrabas i fortepian
 • Fr. Proto – Sonata 1963  


lub transkrypcja jednej z sonat na wiolonczelę i fortepian następujących kompozytorów: L. van Beethoven, Fr. Schubert, J. Brahms, E. Grieg.

2. Jeden utwór o charakterze wirtuozowskim (czas trwania 8-10 minut).

Etap III

Jeden z następujących koncertów:  

 • K. D. von Dittersdorf – Koncert D-dur/E-dur
 • J. B. Vanhal – Koncert D-dur/E-dur  
 • A. Hoffmeister – Koncert D-dur nr 3
 • G. Bottesini – Concerto „Alla Mendelssohn” lub Koncert h-moll  
 • S. Kussewicki – Koncert fis-moll op. 3
 • S. B. Poradowski – Koncert op. 26
 • Fr. Proto – “Carmen Fantasy”

&7

Program konkursowy powinien być wykonany z pamięci. Wyjątek stanowią sonaty w II etapie obu konkursów.

&8

1. Jury składać się będzie z wybitnych muzyków, profesorów polskich uczelni muzycznych. 

2. Skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem konkursów.

3. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

&9

Jury ocenia grę kandydatów punktując każdą grupę (wiolonczele i kontrabasy) oddzielnie.

&10

1. W 10. Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego oraz w 10. Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. Adama Bronisława Ciechańskiego zostaną przyznane nagrody finansowe. Ich łączna wysokość wynosi 10.000 zł.

2. Jury ma prawo ustalenia układu nagród i ich liczby w zależności od punktacji.

3. Po II etapie zostaną przyznane dyplomy najlepszym uczestnikom, którzy nie zostali zakwalifikowani do finałowego etapu każdego z konkursów. 

&11

Wszelkie nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu przed jego rozpoczęciem. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe. 

&12

1. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia konkursu.

2. Za udział w Koncercie Laureatów nie przewiduje się oddzielnego honorarium.

Polskie Radio i Telewizja mają prawo do transmisji wybranych fragmentów konkursowych bez honorarium.

&13

1. Uczestnicy powinni przyjechać na Konkurs z własnymi pianistami.

2. Uczestnicy przyjeżdżają na konkurs całkowicie na własny koszt.

3. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nieodpłatnie sale do ćwiczeń na terenie Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego. Korzystanie z sal odbywać się będzie według harmonogramu podanego do wiadomości uczestników na miejscu, po rozpoczęciu Konkursów.