Jesteś tutaj:  wieniawski.pl / Towarzystwo Muzyczne / Warsztaty Jazzowe 2014 / Regulamin

Regulamin warsztatów jazzowych
"KOCHAM GRAĆ" z Adamem Taubitzem
i zespołem The Adam Taubitz Fusion Band

1. Warsztaty jazzowe z cyklu "KOCHAM GRAĆ!" organizowane przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu odbędą się w dniach 12-14 września 2014 r. w Poznaniu, we wskazanych przez organizatora lokalizacjach:

  • The Piano House, ul. Święty Wojciech 7
  • Blue Note Poznań Jazz Club, ul. Kościuszki 79


Warsztaty poprowadzi Adam Taubitz, któremu towarzyszyć będzie The Adam Taubitz Fusion Band.

2. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych skrzypków, uczniów szkół muzycznych oraz akademii i uniwersytetów muzycznych.

3. Warsztaty jazzowe przeznaczone są dla skrzypków, którzy w dniu ich rozpoczęcia nie ukończyli 24. roku życia.

4. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jazzowych jest wypełnienie i dostarczenie organizatorowi do dnia 30. lipca 2014 r. formularza ZGŁOSZENIA oraz wpłata wpisowego w wysokości 200 zł na konto Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, z dopiskiem:

Warsztaty jazzowe 2014 – (imię i nazwisko uczestnika)

Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia na Warsztaty, nie później jednak, niż do 30 sierpnia br., na konto:

BZ WBK S.A. I/O Poznań
NR 82 1090 1463 0000 0000 4600 4297

Wpłata ma charakter bezzwrotny, o ile rezygnacja z udziału w Warsztatach nie będzie spowodowana tzw. siłą wyższą (np. chorobą).

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: biuro@wieniawski.pl lub pocztą:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61- 840 Poznań

5. O przyjęciu na Warsztaty decyduje organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą i w oparciu o dostarczone dokumenty. Ilość miejsc jest ograniczona (ok. 10 osób).

6. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez organizatora po rejestracji zgłoszeń. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej organizatora www.wieniawski.pl oraz przesłany uczestnikom Warsztatów pocztą mailową.

7. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć, częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobą prowadzącą Warsztaty.

8. Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

Organizator zabrania uczestnikom rejestracji zajęć warsztatowych (nagrań i zdjęć) oraz ich powielania, bez uprzedniej zgody prowadzącego Warsztaty oraz pozostałych członków grupy uczestniczących w Warsztatach.

9. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.

10. Uczestnicy Warsztatów nie otrzymają wynagrodzenia za wykonanie w trakcie trwania Warsztatów wybranych przez siebie utworów.

11. Uczestnicy Warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

12. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 11 obejmuje następujące pola eksploatacji:

  • utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
  • utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
  • zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;
  • wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;
  • rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
  • umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej organizatora;
  • publiczne odtworzenie;
  • wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.


Do ww. działań organizator ma prawo w celach promowania wydarzenia i działalności Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć zapewnioną opiekę na czas trwania i dojazd na Warsztaty.

14. W Warsztatach mogą wziąć udział obserwatorzy, czyli osoby nie biorące czynnego udziału w zajęciach. Obserwatorzy proszeni są o zgłaszanie chęci udziału pocztą elektroniczną na adres: biuro@wieniawski.pl.

15. Dostarczenie podpisanego ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


Uczestnicy Warsztatów i obserwatorzy otrzymają możliwość bezpłatnego wstępu na koncert The Adam Taubitz Fusion Band, który odbędzie się w Blue Note Poznań Jazz Club, w dniu 14.09.2014. r, godz. 20:00.